Bezpieczenstwo | Akademia Avatara Teatr Avatar

ZASADY FUNKCJONOWANIA

BEZPIECZEŃSTWO COVID-19, RODO ORAZ REGULAMIN SALI

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO?

 • pilnujemy ilości osób przebywających w naszej przestrzeni
 • dezynfekujemy sprzęt i przestrzeń przed każdymi zajęciami
 • nasi trenerzy i pracownicy poza salą treningową noszą maseczki/przyłbice
 • dla uczestników mamy dostępny płyn dezynfekujący
 • zachęcamy Was do załatwienia wszelkich formalności zdalnie – wysłanie zgłoszeń i płatności przed przybyciem na zajęcia
 • prosimy, by osoby towarzyszące zostały w domu na czas Waszych treningów – zaopiekujemy się Wami!

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Oświadczam, że przystępując do zajęć ruchowo artystycznych organizowanych przez Fundację Teatr Avatar nie miałem/miałam* kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.

Mój stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu.

Zobowiązuję się do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych przez Fundację Teatr Avatar – w tym noszenia maseczki zasłaniające nos i usta we wszelkich przestrzeniach wyznaczonych przez organizatora zajęć.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przed rozpoczęciem zajęć oraz dezynfekcję dłoni płynem dezynfekującym.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Fundację Teatr Avatar w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie:
− mimo wprowadzonych wdrożonych wszelkich środków ochronnych przez Akademie Avatara zdaję sobie sprawę, że może dojść do zakażenia COVID19,
− w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14dniową kwarantannę.
− nie jestem uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

*moje dziecko/prawny wychowanek będący pod moją prawną opieką

REGULAMIN SALI

 • Uczestnicy wchodzą na salę treningową tylko pod opieką trenera. Akademia nie ponosi odpowiedzialności
  za wypadki podczas samodzielnych ćwiczeń.
 • Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sali, Regulaminem dot. COVID-19 oraz informacją RODO, znajdujące się na stronie www.akademia.teatravatar.pl oraz na tablicy przed wejściem na salę gimnastyczną.
 • Rodzic/opiekun prawny stwierdza, że dziecko jest zdrowe (przebadane przez lekarza) i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach fizycznych.
 • Za indywidualne ubezpieczenie uczestnika zajęć oraz ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia jak
  i po zajęciach, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 • Rodzic/opiekun może przebywać na sali treningowej podczas zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach
  i za zgodą trenera.
 • Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową i sms-em informacji o zajęciach i wydarzeniach artystycznych prowadzonych przez Akademię.

RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Teatr Avatar.
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług.
Kategorie danych osobowych obejmują m. in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, PESEL.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotem, za wyjątkiem instytucji publicznych i tylko w uzasadnionych przypadkach.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

KONTAKT Z NAMI

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

"Scena na Horyzoncie!" oraz "Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych

Zadanie "Scena na Horyzoncie!" oraz "Pierwsza Społeczna Legnicka Scena Teatralna" współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Legnica

Dofinansowano z Funduszu Pracy

Adres Korespondencyjny:

Teatr AVATAR
ul. Św. Piotra 14*
59-220 Legnica

* wejście od ul. Biskupiej (od Kina Piast)

Drugi Wymiar
ul. Piastowska 1
790 673 777
drugiwymiar@teatravatar.pl

Akademia Legnica
ul. Św. Piotra 14
508 844 113
akademia@teatravatar.pl

Akademia Lubin
ul. Składowa 1
736 846 003
akademia.lubin@teatravatar.pl

Akademia Bolesławiec
ul. Bankowa 10
534 078 161
akademia.boleslawiec@teatravatar.pl

Oferta (pokazy, spektakle, animacje)
- Iwanna Połujanowa
575 720 007
kontakt@teatravatar.pl

Promocja i marketing - Olga Pirecka
794 376 462
olgapirecka@teatravatar.pl

Prezes - Łukasz Zieliński
biuro@teatravatar.pl